• Geschiedenis

Geschiedenis vakanties

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht
Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie kunnen gaan.
 
De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De (Blije) Werelt in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: Hetvakantiebureau.nl.
 
In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
 
 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF A A A A Mijn Vakantiebureau.nl